Ryazhsk

Ryazhsk zemstvo stamps

Ryazhsk uyezd, Ryazan Guberniya (Province).
Stamp issuing period: 1882–1897.
All Ryazhsk stamps were 3 kopecks values.

Showing all 2 results