Malmyzh

Malmyzh Zemstvo stamps. Malmyzh, Vyatka Guberniya (Province). Stamp issuing period: 1869–1897

Showing all 3 results