Kobelyaky

Kobelyaky zemstvo stamps. Poltava guberniya (governorate), Ukraine.
Original russian writing – Кобеляки.
German – Kobeljaki / English- Kobelyaky.
International Library transcription (ISO) – Kobeljaki.

Showing all 4 results